Missió, visió i valors

MISSIÓ

La Missió del CDIAP DAPSI Rubí és la prevenció, la detecció, el diagnòstic i l’abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l’infant (0-6 anys) en procés de creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic que puguin alterar el mateix. Alhora fer possible la seva millor integració en el medi familiar, escolar i social.

L’àmbit d’actuació de DAPSI Rubí és dins la zona de Rubí i de Castellbisbal i en coordinació amb tota la xarxa assistencial del nen (educativa , social, mèdica,..)

VISIÓ

Treballem perquè el CDIAP DAPSI Rubí sigui un referent per a la prevenció, la detecció i el tractament d’alteracions en el desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys dins la comunitat de Rubí i Castellbisbal, tant pels ciutadans com pels organismes que vetllen per la salut integral de la infància de la zona. El nostre màxim objectiu  és col·laborar en la construcció d’una comunitat més sana i responsable.

VALORS

– Coneixement i capacitat per difondre i aplicar la política i l’estratègia del CDIAP.

– Respecte cap a cada un dels nens i a les seves famílies.

– Compromís i responsabilitat en tot el procés d’atenció de l´infant

– Conducta ètica en les accions i transparència en la gestió.

– Compromís social i públic. Treball seguint les lleis establertes.

– Gestió del CDIAP basada en el criteris democràtics i participatius.

– Actitud innovadora i de treball en equip.

– Implicació dins el sector de l’Atenció Precoç de Catalunya (UCCAP/ACAP).

– Compromís amb la millora continuada de l´atenció a l´infant i a la seva família.

– Compliment segons els requisits legals reglamentaris.